Citizen Login

New Registration

PMC User Login

Event Gallery

Office Address: PMC Cycle Club
PMC Main Building, Third Floor, Room No. 322, Shivaji Nagar, Pune 411005
Office: 020 25501477
Mobile: 7796652959
२६ जानेवारी २०२० भारतीय प्रजासत्‍ताक दिनानिमित्‍त भव्‍य सायकल रॅली

Event Date 26/01/2020

Ralley Route

पुणे मनपा-जंगली महाराज रस्‍ता-अलका टॉकीज-दांडेकर पूल-राजाराम पूल- दांडेकरपूल-सारसबाग-बाजीराव रोड- पुणे महानगरपालिका

Gathering Place

पुणे महानगरपालिका मुख्य इमारत , शिवाजीनगर, पुणे ४११००५

Message

अल्‍पोपहाराची व्‍यवस्‍था करण्यात येणार आहे. ध्वजरोहणानंतर लगेचच पुणे महानगरपालिका सायकल क्‍लब ऑफिसचे व सायकल क्‍लब वेबसाईटचे उदघाटन मा.महापौर यांचे शुभहस्‍ते झाल्‍यानंतर मा.महापौर यांचे हस्‍ते रॅलीचा प्रारंभ करण्यात येणार आहे.

३५३ वा आग्र्याहून सुटका स्मृतिदिन, जागतिक एड्स दिन व स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० निमित्त आयोजित भव्य सायकल रॅली

Event Date 01/12/2019

Ralley Route

पुणे मनपा मुख्य इमारत - लाल महाल - लक्ष्मीरोड - अलका टॉकीज - टिळक रोड - अभिनव चौक - बाजीराव रोड - भारत इतिहास संशोधक मंडळ - पुणे मनपा मुख्य इमारत

Gathering Place

पुणे महानगरपालिका, मुख्य इमारत, शिवाजीनगर, पुणे - ४११००५

Message

  • Follow Us On
  • fb
  • twitter
  • gPlus
  • Share On
  • fb